Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir?

Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir?

Tarihsel materyalizm Nedir?, Tarihsel materyalizm Ne Demek?, Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir?

Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir?

Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir?

Tarihsel materyalizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Marx ve Engels tarafından ortaya konulan Diyalektik Materyalizm'in doğadan topluma doğru geliştirilerek ''tarihsel süreçlerin anlaşılmasında ve açıklanmasında kullanılmasıyla formüle edilen yöntemsel yapı. Diyalektik Materyalizmde olduğu gibi Tarihsel Materyalizm'i de bir felsefe dizgesi olarak anlayıp açıklamanın yanı sıra, bir bilim yöntemi dahası bir bilimsel kuram olarak değerlendiren düşünceler de vardır. Bu görüşler, Marksizm içindeki eğilimlere göre çeşitli ayrımlar gösterir.

Marx ve Engels'in, Diyalektiği doğanın yapısında kesin bir yasa olarak saptadıktan sonra, bu yasayı toplumsal-tarihsel yapının ve sürecin anlaşılmasında kullanmaya yöneldikleri ve burada maddeci anlayışları uyarınca şekillendirmeye başladıkları sistemin Tarihsel Materyalizm olarak adlandırıldığı söylenebilir. En genel anlamda tarihsel gelişmenin maddeci bir açıklamasını vermek, dolayısıyla bu gelişimin yasalarını bulgulamak ve buna uygun bir teori ortaya koymak Tarihsel Materyalizmin içeriğini oluşturur diyebiliriz.

Marx ve Engels, bu eleştirel girişimin sonucunda ulaştıkları kuramsal yapıyla, kafası üstü duran Hegelci Diyalektik'i ayakları üstüne koyduklarını ileri sürerler. Çünkü onlara göre, böylece Tarih, soyut bir Tin'in açılımı ve gerçekleşmesi olarak değil, maddi temelleri olan ve belirli yasalarla işleyen bir yapının diyalektik ilerlemesi ve gelişimi olarak açıklanabilir.

Alman İdeolojisinden Kapital'e Maddeci Tarih Anlayışı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarihsel Materyalizm özetle tarihin maddi temelindeki gelişimiyle birlikte diyalektik olarak açıklanması ve bu açıklamanın teorize edilmesidir diyebiliriz. Ayrıca, Tarihsel Materyalizmin diyalektiğin tarihe uygulanması ile bir tarihsel inceleme yöntemi olduğu kadar, bu inceleme yönteminin belirli yasalarla formüle edilmesi dolayısıyla bir yöntem teorisi ve hatta bu yöntem ve incelemenin değiştirilemez belirli ilkelere dayanması nedeniyle bir tarih felsefesi içerdiğini de belirtebiliriz.

Tarihsel Materyalizm, hem Marksizm-içinde hem de Marksizm-dışı kuramsal alanda her zaman etkili olmuş ve etkili olduğu kadar da kuramsal/felsefi sorunların taşıyıcısı durumunda kalmış bir teorik öğretidir. Bu tartışmaları bir sonuca bağlamanın ya da bitirmenin bazı temel güçlükleri vardır ve hatta olanaksızdır. Bununla birlikte teorinin ya da yöntemin genel bir şemasını çıkarmak mümkündür:

Tarihsel materyalizm, en genel anlamda toplumun maddi temelinin üretimi ve yeniden üretiminin tarihsel gelişmede öncül ve belirleyici olduğu savına dayanır. Buna göre ideolojiler, fikirler ve kültür gibi ögeler ikincil bir düzey olan üst yapıya aittirler ve birincil düzey olan altyapı tarafından belirlenirler. Buradaki ana fikrin, "maddeyi belirleyen, düşünce değil; düşünceyi belirleyen, maddedir" düsturundan geldiği açıktır.

Alman İdeolojisi'den Kapital'e uzanan çizgide, bu fikrin, çeşitli aşamalardan geçerek ve zaman zaman birbirinde ayrı doğrultulara gidebilecek şekilde eğilimler göstererek oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta vurgulanan "tarihsel insan etkinliği" argümanı zamanla yerini kendiliğinden işleyen "tarih yasalarına" bırakma eğilimi gösterse de, bunların aynı tarihsel perspektifin hayata geçirilmesinin ögeleri olduğu belirtilebilir. Alman ideolojisinde tarih biliminin yegane bilim olarak vurgulanması, Marx 'ın konuya yaklaşımı açısından bir ipucu oluşturur.

Alman ideolijisi ve Feuerbach Üzerine Tezler’de açık bir şekilde Hegelci idealizm'in yanı sıra Ludwing Feuerbach 'ta ifadesi bulduğu varsayılan eski-yeni materyalizm 'le de hesaplaşmaya gider Marx ve Engels. Bu hesaplaşmanın sonuçlarından birisi diyalektik anlayışın idealist öznelcilikten arındırılarak maddeci bir konumda yeniden değerlendirilmesi ise diğeri de materyalizm olarak bilinen eğilimin mekanik - nesnelci yanından sıyrılmaya çalışmaktır. Tarihsel Materyalizm olarak ifade edilen düşünce dizgesine, bu çabanın sonucunda varılacaktır ve burada maddeci tarih anlayışı genel teorik ilkeler düzeyinde ortaya konulacaktır. Bu çalışmalarda maddi olana vurgu yapılmakta ancak bu pratik kavramıyla birlikte kullanıma sokulmaktadır, yani maddi pratik anlamında.

Maddi pratik, hem düşüncenin hem de toplumsal gelişmenin kaynağı olarak ortaya konulduğunda, tarihsel-toplumsal gelişmenin maddeci bir açıklanışına da teorik bir imkân doğmuş olmaktadır. Marx, Feuerbach Üzerine Tezler 'de açık bir şekilde mekanik materyalizme karşı tarihsel-toplumsal insan fikrini vurgular ve praxis kavramını öne çıkarır. Elbette daha sonra teorisinin birkaç bağlamda yön değiştirdiği söylenebilir ve Marx -sonrası Marksizm tartışmalarının ana konularının buradan kaynaklandığı da belirtilebilir, ancak Marx'ın burada hazırladığı tezlerden vazgeçtiğini beyan etmesi söz konusu değildir- sonraki yapıtlarında buradaki nosyonlar, örneğin praxis nosyonu çok görünmemekle birlikte bu aşamada Marx, geleneksel materyalizme itirazını, teorik karşıtlıkların çözümünün salt teorik bir mesele olmadığının aksine bunun pratik bir mesele olduğunun vurgulanmasıyla dile getirir. Bu görüş bütün tarihsel Materyalizm anlayışının genel bir ifadesinden başka bir şey değildir.

Maddi pratikten kastedilen, daha sonraki çalışmalarda belirginleşeceği gibi üretim yapısı ya da üretim tarzı denilen nosyonların içinde gizlidir. Engels'in kısmen Diyalektik materyalizmi ve tarihsel materyalizmi sistematize etme yönünde zorlayıcı çabalara girdiğini söyleyebiliriz, ancak Mark'ın bu girişimlere müdahale etmediği bilindiğine göre aralarında bir çelişki görmek gerekli değildir. Engels Doga 'nın Diyalektigi'nde, Anti-Dühring 'de, Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu’nda Marx ile oluşturdukları kavramları ve diyalektik ve materyalist perspektifleri önce doğaya sonra da topluma tarihe uyarlar, bunların savunusunu ortaya koymaya çalışır. Marx ve Engels için maddi pratik önsel ve belirleyicidir. Tarih üzerine bir düşünce de doğal olarak maddi temele işaret eden bir kuram olmalıdır. Buna göre toplumsal biçimler ve onların içeriksel gelişimi altyapının bir ürünüdür.

Bu noktadan itibaren devreye altyapı - üstyapı, üretim tarzı, üretim araçları - üretim ilişkileri, maddi üretim biçimleri - toplumsal biçimler gibi bir düzine ekonomi tınılı kavram ve kategori girer. Marx'ın tarihsel kuramı, kendi çalışmalarının seyrini izleyerek bu şekilde soyut formülasyonlardan somut inceleme alanına dönüşür, ki bunun anlamı Kapital adlı ünlü çalışmasında ve onu önceleyen Grundrisse'de ortaya konulur. Tüm bu ekonomik içerimli terimler soyut Tarihsel Materyalizm anlayışının somut uygulanma ve analiz etme araçlarıdır. Üretimin maddi yapısı toplumsal-tarihsel alanın maddi temelini oluşturur bu anlayışa göre ve elbette Tarihsel Materyalizm tarihin bilimsel olarak açıklanmasına buradan başlanacağını söyler.

Maddeci Bir Tarih Anlayışı Mümkün mü?[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu soru, her zaman Marksizm içinden ve dışından soruşturulmaktadır. Genel olarak materyalizmin ve özgül olarak da Marksist materyalizmin kuramsal düzlemde hem çarpıcı derecede ilgi çekici hem de ciddi boyutlarda can sıkıcı sorunları söz konusudur. Tarihsel Materyalizm bu sorunlar yumağının özgül bir başka boyutudur, ancak materyalizm tartışmasının belli bir noktada oraya kayması kaçınılmazdır.

Roy Bihaskar materyalizmi ve onun özel bir türevi olan tarihsel materyalizmin imkânlarını soruşturup değerlendirirken, "tarihsel materyalizmin kökleri ontolojik materyalizmde bulunur, yani bilimsel gerçekçi bir ontoloji ve epistemolojiyi önvarsayar ve pratik materyalizmin niteliksel ve özenli bir açıklanışından oluşur" demektedir. Bunun anlamı, tarihsel materyalizmin teorik güçlüklerine rağmen, tarihsel-toplumsal yaşamın anlaşılıp açıklanmasında çok önemli kuramsal bir statüye ve kimi teorik araçlara sahip olmasıdır. Bununla birlikte soru, kuramsal düzeyde doyurucu bir cevap ihtiyacıyla birlikte hâlen geçerliliğini korumaktadır: Materyalist bir Tarih anlayışı mümkün müdür? Nasıl?

Lenin'in söz konusu kuramsal meselelere doğrudan muhatap olmadığı söylenebilir. O daha çok Engels'in sistematize ettiği doğrultuda ve politik pratik içinde Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm in formülasyonlarını savunulabilir bir şekilde sistematize etmeye çalışmıştır. Tarihsel materyalizmin sorunlarının, diğer kuramsal sorunların genelinde olduğu gibi daha çok içeriden teorik pratik düzleminde başka teorisyenlerce üstlenilmeye çalışıldığını görürüz. Daha çok ve asıl Batı Marksizmi olarak bilinen düşünürleri anabiliriz bu bağlamda.

Bunlar, politik pratik bakımdan değil, daha çok teorik pratik bakımdan öne çıkan Marksist düşünürlerdir. Georg Lukács,Antonio Gramsci, Louis Althusser ya da Frankfurt Okulu düşünürleri belli başlı ana eğilimleri temsil eden isimler olarak anılabilir. Lukacs’ın doğrultusunda giden Hegelci-marksizm ile Althusser'de kesin ifadesini bulan Yapısalcı Marksizm, Tarihsel Materyalizm ne olduğuna, hangi kavram ve kategorilerin nasıl anlamlandırılıcağına dair tamamen farklı yollardan giderler ve farklı sonuçlara ulaşırlar. Gramsci kısmen her iki eğilimde dışında duracak öğeler barındırır. Bu iç-tartışmada düşünürlerin kuramsal çabası etkileyicidir ve marksizm dışında da her zaman önemli olmuştur.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. Alman İdeolojisi, K.Marks / F.Engels
  2. Ludwing Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, F.Engels
  3. Grundrisse, K.Marks
  4. Kapital, K.Marks
  5. Marksist Düşünce Sözlüğü- Yayın Yönetmeni :Tom Bootomore, Maddenin Yazarı:Roy Bihaskar- İletişim Yayınları-Çeviri:Sina Şener


Haberler Kategorisinden Haberler


  • Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Nedir?:Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? ile ilgili Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Ne Demektir? Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Açıklaması Nedir? Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Cevabı Nedir? Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Kelimesinin Anlamı? Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
  • Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Açıklaması?:Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir. Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
  • Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Gerçek mi?:Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? ile ilgili Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
  • Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Hakkında?:Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? ile ilgili Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? burada bulabilirsiniz. Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Detaylar için sitemizi geziniz Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Tarihsel materyalizm Nedir? Tarihsel materyalizm Ne Demek? Tarihsel materyalizm Anlamı Nedir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz

İkili İttifak, Takayuki Seto, Cihan Paçacı, Ray Winstone, Karasu Kalesi, PIAS Recordings, Kategori:Film festivali taslakları, Serie A de Ecuador, Büyük Temizlik, Dursun Göksüzoğlu, Bozatlı, Adıyaman, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası B Grubu, Cimabue, Kocaeli alt bölgesi, BMW modelleri listesi, Rodrygo, Karolinska Enstitüsü, Weetabix, Ağlayan Melek, Deplasman golü kuralı, Kategori:Gey temalı filmler, Nicolas Flamel, Kategori:20. yüzyıl Türk senaristleri, Douglas S. Cramer, Ezilenler, Aşk ve İntikam, Ritchie Kitoko, Grove, Oxfordshire, Dawes planı, Kategori:Jimnastik kuruluşları, Aleksios Studitos, Mısır Sultanlığı, Tuna Nehri, Kategori:II. Dünya Savaşı şablonları, Türkiye coğrafyası, 1932 Yaz Olimpiyatları, Temel bilimler, Priamos, Oniki Adalar, İnal (anlam ayrımı), Kerimüddin Karaman Bey, Kategori:Allah, Batı Makedonya, Kategori:Cuba, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Hailee Steinfeld, Feyzabad ilçesi, İlyasfakı, Ayvacık, Gold Remix 2011, Çin mimarisi, Azerbaycan demografisi, Elizabeth II, John Carew Eccles, Avanak Ajan: Altın Kuş, Mahmut Ahmedinejad, Zurna, İlarslan, She Wants Revenge, Kategori:AC Bellinzona, Acil servis, Alev Alev (albüm), Nikolay Zaremba, Dick Mayer, İkinci dünya ülkesi, Kategori:1615 yılında ölenler, Pedro Quiñónez, Doğu Garı (Paris), Kategori:Kaynakları olmayan maddeler Nisan 2012, Landkreis Roth, Antigone (Sofokles), Atlama masası, Amerika aligatoru, Kategori:Antalyada ölenler, Ziya Metin, Zakopane, Wembley Stadyumu, VIII. Giorgi, Vasilije Micić, Servislerarası İstihbarat, Laz Emin Efendi, Devrim (gazete), Mamuka Bakhtadze, İlya Averbuh, Andreessen Horowitz, Dhivehi, AC Cesena, Raahe, Yeni Roma, Nelson Muntz, Dinozorlar, Endonezya Devlet İstihbarat Teşkilatı, Normal Again, Benim Afrikam, Jan Rajnoch, 3. yüzyıl, GSG 9, Kategori:Büyük Rift Vadisi, Pholidotamorpha, Robert C. Merton, Javi García,
Douglas Pereira dos Santos Kimdir? Douglas Pereira dos Santos Nereli Douglas Pereira dos Santos Kaç Yaşında?, Gunnar Heidar Thorvaldsson Kimdir?, Turgay Gölbaşı Kimdir?, Pervin Nedim Bal Kimdir? Pervin Nedim Bal Nereli Pervin Nedim Bal Kaç Yaşında?, Ziya İshan Kimdir? Ziya İshan Nereli Ziya İshan Kaç Yaşında?, Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Kimdir? Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Nereli Douglas (Nisan 1990 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Thomas Heurtaux Kimdir?, Sinan Turan Kimdir?, Çeltikçi Nüfusu Kaçtır , Çeltikçi Kaç Mahallesi Vardır? , Çeltikçi Köyleri , Çeltikçi Tarihi , Çeltikçi Mahalleleri, Pervin Erdem Kimdir? Pervin Erdem Nereli Pervin Erdem Kaç Yaşında?, Ziya İhsan Kimdir? Ziya İhsan Nereli Ziya İhsan Kaç Yaşında?, Doudou Mangni Kimdir? Doudou Mangni Nereli Doudou Mangni Kaç Yaşında?, Bernd Thijs Kimdir?, Aykut Turan Kimdir?, Pervin Dallıağ Kimdir? Pervin Dallıağ Nereli Pervin Dallıağ Kaç Yaşında?, Ziya Eryılmaz Kimdir? Ziya Eryılmaz Nereli Ziya Eryılmaz Kaç Yaşında?, Giovani dos Santos Kimdir? Giovani dos Santos Nereli Giovani dos Santos Kaç Yaşında?, Thievy Bifouma Kimdir?, Önder Turacı Kimdir?, Şanlıurfa Nüfusu Kaçtır Şanlıurfa Kaç İlçesi Vardır? Şanlıurfa Köyleri Şanlıurfa Tarihi Şanlıurfa Mahalleleri, Çavdır Nüfusu Kaçtır , Çavdır Kaç Mahallesi Vardır? , Çavdır Köyleri , Çavdır Tarihi , Çavdır Mahalleleri, Perran Yavuz Kimdir? Perran Yavuz Nereli Perran Yavuz Kaç Yaşında?, Ziya Ekrem Bayrak Kimdir? Ziya Ekrem Bayrak Nereli Ziya Ekrem Bayrak Kaç Yaşında?, Dória Kimdir? Dória Nereli Dória Kaç Yaşında?, Thierry Fidjeu-Tazemeta Kimdir?, Onur Tuncer Kimdir?, Perran Fügen Özülkü Kimdir? Perran Fügen Özülkü Nereli Perran Fügen Özülkü Kaç Yaşında?, Ziya Çelebi Kimdir? Ziya Çelebi Nereli Ziya Çelebi Kaç Yaşında?, Donis Avdijaj Kimdir? Donis Avdijaj Nereli Donis Avdijaj Kaç Yaşında?, Thibault Moulin Kimdir?, Tuncer Çimenli Kimdir?, Bucak Nüfusu Kaçtır , Bucak Kaç Mahallesi Vardır? , Bucak Köyleri , Bucak Tarihi , Bucak Mahalleleri, Perran F Özülkü Kimdir? Perran F Özülkü Nereli Perran F Özülkü Kaç Yaşında?, Ziya Ceren Kimdir? Ziya Ceren Nereli Ziya Ceren Kaç Yaşında?, Mitchell Donald Kimdir? Mitchell Donald Nereli Mitchell Donald Kaç Yaşında?, Theódór Elmar Bjarnason Kimdir?, Emrah Tuncel Kimdir?, Perran F Kutlu Kimdir? Perran F Kutlu Nereli Perran F Kutlu Kaç Yaşında?, Ziya Celayiroğlu Kimdir? Ziya Celayiroğlu Nereli Ziya Celayiroğlu Kaç Yaşında?, Álvaro Domínguez Kimdir? Álvaro Domínguez Nereli Álvaro Domínguez Kaç Yaşında?, Théo Mendy Kimdir?, Fevzi Tuncay Kimdir?, Altınyayla Nüfusu Kaçtır , Altınyayla Kaç Mahallesi Vardır? , Altınyayla Köyleri , Altınyayla Tarihi , Altınyayla Mahalleleri, Perizat Urfalı Kimdir? Perizat Urfalı Nereli Perizat Urfalı Kaç Yaşında?, Ziya Aydin Kimdir? Ziya Aydin Nereli Ziya Aydin Kaç Yaşında?, Domagoj Vida Kimdir? Domagoj Vida Nereli Domagoj Vida Kaç Yaşında?, Theo Bongonda Kimdir?, Mehmet Ali Tunç Kimdir?, Perim Ozan Kimdir? Perim Ozan Nereli Perim Ozan Kaç Yaşında?, Ziya Avşar Kimdir? Ziya Avşar Nereli Ziya Avşar Kaç Yaşında?, Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Kimdir? Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Nereli Dodô (1987 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Emmanuel Tetteh Kimdir?, Halil İbrahim Tuna Kimdir?, Sivas Nüfusu Kaçtır Sivas Kaç İlçesi Vardır? Sivas Köyleri Sivas Tarihi Sivas Mahalleleri, Ağlasun Nüfusu Kaçtır , Ağlasun Kaç Mahallesi Vardır? , Ağlasun Köyleri , Ağlasun Tarihi , Ağlasun Mahalleleri, Perihan Uysal Kimdir? Perihan Uysal Nereli Perihan Uysal Kaç Yaşında?, Ziya Avcı Kimdir? Ziya Avcı Nereli Ziya Avcı Kaç Yaşında?, Bořek Dočkal Kimdir? Bořek Dočkal Nereli Bořek Dočkal Kaç Yaşında?, Teófilo Gutiérrez Kimdir?, Mehmet Uğur Tülümen Kimdir?, Perihan Sevde Nacak Kimdir? Perihan Sevde Nacak Nereli Perihan Sevde Nacak Kaç Yaşında?, Ziya Aksoy Kimdir? Ziya Aksoy Nereli Ziya Aksoy Kaç Yaşında?, Silvian Dobre Kimdir? Silvian Dobre Nereli Silvian Dobre Kaç Yaşında?, Rodrigo Tello Kimdir?, Aaron Tshibola Kimdir?, Burdur Nüfusu Kaçtır , Burdur Kaç Mahallesi Vardır? , Burdur Köyleri , Burdur Tarihi , Burdur Mahalleleri, Perihan Kuturman Kimdir? Perihan Kuturman Nereli Perihan Kuturman Kaç Yaşında?, Zişan Sarı Kimdir? Zişan Sarı Nereli Zişan Sarı Kaç Yaşında?, Milton do Ó Kimdir? Milton do Ó Nereli Milton do Ó Kaç Yaşında?, Alex Telles Kimdir?, Eren Tozlu Kimdir?, Perihan Korkut Kimdir? Perihan Korkut Nereli Perihan Korkut Kaç Yaşında?, Zinare Xamo Kimdir? Zinare Xamo Nereli Zinare Xamo Kaç Yaşında?, Dmitro Korkişko Kimdir? Dmitro Korkişko Nereli Dmitro Korkişko Kaç Yaşında?, Admir Teli Kimdir?, Murat Tosun Kimdir?, Yeniçağa Nüfusu Kaçtır , Yeniçağa Kaç Mahallesi Vardır? , Yeniçağa Köyleri , Yeniçağa Tarihi , Yeniçağa Mahalleleri, Perihan Korkmaz Kimdir? Perihan Korkmaz Nereli Perihan Korkmaz Kaç Yaşında?, Zileli Alkım Kimdir? Zileli Alkım Nereli Zileli Alkım Kaç Yaşında?, Dmitro Hreçişkin Kimdir? Dmitro Hreçişkin Nereli Dmitro Hreçişkin Kaç Yaşında?, Teenage Hadebe Kimdir?, Berat Tosun Kimdir?, Perihan Anaç Kimdir? Perihan Anaç Nereli Perihan Anaç Kaç Yaşında?, Zikri Altun Kimdir? Zikri Altun Nereli Zikri Altun Kaç Yaşında?, Johan Djourou Kimdir? Johan Djourou Nereli Johan Djourou Kaç Yaşında?, Bernard Tchoutang Kimdir?, Alaattin Tosun Kimdir?, Sinop Nüfusu Kaçtır Sinop Kaç İlçesi Vardır? Sinop Köyleri Sinop Tarihi Sinop Mahalleleri, Seben Nüfusu Kaçtır , Seben Kaç Mahallesi Vardır? , Seben Köyleri , Seben Tarihi , Seben Mahalleleri, Perihan Akbıyık Kimdir? Perihan Akbıyık Nereli Perihan Akbıyık Kaç Yaşında?, Zihni Küçümen Kimdir? Zihni Küçümen Nereli Zihni Küçümen Kaç Yaşında?, Arnaud Djoum Kimdir? Arnaud Djoum Nereli Arnaud Djoum Kaç Yaşında?, Taye Taiwo Kimdir?, Aydın Toscalı Kimdir?, Peri Efe Kimdir? Peri Efe Nereli Peri Efe Kaç Yaşında?, Ziba Akkerman Kimdir? Ziba Akkerman Nereli Ziba Akkerman Kaç Yaşında?, Serge Djiehoua Kimdir? Serge Djiehoua Nereli Serge Djiehoua Kaç Yaşında?, Taşkın İlter Kimdir?, Emre Torun Kimdir?, Mudurnu Nüfusu Kaçtır , Mudurnu Kaç Mahallesi Vardır? , Mudurnu Köyleri , Mudurnu Tarihi , Mudurnu Mahalleleri,