Muta Nedir?

Muta
Muta Kelimesinin Anlamı Nedir? Muta Kelimesinin Anlamı Ne demek? , Muta Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı
Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:
Muta - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek Muta - Oranlamak Muta - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı
Muta - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.
Muta - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! Muta - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler
 - dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek
 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok 
Muta
Muta Nedir? Muta Ne demek? , Muta Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
Muta
Muta Kelimesinin Anlamı? Muta Ne Demek? Muta Ne Demektir? ,Muta Analizi?
Muta
Muta Anlamı Nedir? Muta Ne Demektir?, Muta Açıklaması Nedir? , Muta Cevabı Nedir? , Muta Kelimesinin Anlamı?

Muta Nedir?

Muta nikâhı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Muta sayfasından yönlendirildi)

Müt'a veya Muta nikâhı (Arapça: زواج المتعة Zawāj al-Mut'ah veya نكاح المتعة Nikāh al-Mut'ah), ilk Müslüman toplumunda ve günümüzde bazı Şii mezheplerinde uygulanan kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşarak başlattıkları[1] bir evlilik çeşididir.[2][3][4][5]

Bazı kaynaklarda Acem - Fars nikâhı, geçici nikâh ya da anlaşma nikâhı da denir. Muta evliliğinde belirli bir asgari ya da azami süre yoktur.[6][7][8]

Günümüzde İran'da, Muta evliliğinin çok kısa birlikteliklere dahi izin vermesi sonucu, ülkede seks ticaretinin yasal olarak yapıldığı ve İran'ın muta'yı bir espiyonaj aracı olarak kullandığı iddia edilmektedir.[9][10][11][12][13][14][15]

Ayrıca birçok İslam alimi, Muta nikâhının İslamda yasaklanmış olan fuhuş hakkındaki hükümleri geçersiz kıldığını belirtmişlerdir.[16][17][18]

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Sözlükte "kendisinden faydalanılan şey" anlamına gelen müt'a, bir fıkıh terimi olarak, boşanma veya evliliğin feshinden sonra kocanın, kadına verdiği elbise ve benzeri hediyeye denir.[19]

Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı Şii kaynaklı hadislerde İslam'ın ilk dönemlerinde Mut'aya Müslüman askerlerin ve Muhammed'in de başvurduğu kaydedilmektedir. Ancak Mut'a nikâhına Muhammed'in de başvurduğu konusunda Şii ve Sünnilerin zıt görüşleri vardır:

Caeteni, Taberi ve İbn Kesir’i kaynak göstermek suretiyle Muhammed’in Esma bt. Numan'la nikâhlandıktan sonra müt'a verdiğini kaydeder.[20] Muhammed, Esma bt. Numan ile nikâh yaptı, ancak bu kadının vücûdunda beyaz lekeler olduğunu ve bunun kendisinden gizlendiğini gördü, bunun üzerine ona “müt'a” vermek suretiyle onu bıraktı. Taberi bu olayı şu şekilde anlatır: “Rasulullah Esma bt. Numan ile evlendi. Gerdeğe girdiğinde onda beyazlık gördü. Bunun üzerine ona müt'a verdi, giyindirdi ve ailesine geri gönderdi.[21]

Muhammed’in müt'a verdiği diğer kadın ise Kilab kabilesinden Aliye bt. Zabyan’dır. Taberi’nin ifadesi şöyledir: “Rasulullah, Benu Ebi Bekir İbn Kilab kabilesinden Aliye ile evlendi, sonra ona müt'a verdi ve onu bıraktı.[22]

İbn Mace'ye göre Muhammed kadınlarla normal nikâh yaptı ve onların bazılarında kusur görünce dokunmadan boşadı. Rivayetlerde, mut'a olarak geçen de, boşanma sırasında verdiği hediyedir ve böylece Bakara suresi 236. ayetine uygun hareket etti;"Nikâhtan sonra henüz dokunulmadan veya onlar için belli bir mehir tayin etmeden kadınları boşarsanız bunda size günah yoktur. Bu durumda onları faydalandırın."[23] Bu yorum ilgili hadislerde geçen nikâhın müt'a ile başladığı ifadelerinin bulunmaması ve nikâhın sonlanması sırasında mut'anın verildiği ifadesiyle uyum içindedir.

Mezheplerin bakış açısı[değiştir | kaynağı değiştir]

Başlangıçta İslam toplumunda uygulanan bu nikâhın daha sonra Şiiler yasaklanmadığı, Sünniler ise yasaklandığı iddiasındadırlar.

Şiilikte[değiştir | kaynağı değiştir]

Bazı Şii mezheplerinde Müt'a ile ilgili ayetin neshedilmediği ileri sürülerek[24] şeriata uygun görülür. Rafizilik'te de mut'aya cevaz verilir. Bunun yanında Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiyye mezhebinde, Nusayrilik'te[25] ve Alevilik'te[26] de batıl kabul edilir ve uygulanmaz.

Şiiler ve Rafiziler müt'a nikâhını uygularlar.[27] Anadolu Aleviliğinde ve Şia'nın önemli kollarından biri olan Zeydiyye mezhebinde müt'a nikâhının bâtıl olduğuna inanılır.

Şiiler müt'a nikâhı konusunda Nisa suresinin 24.ayetini delil olarak sunarlar. Şîa yorumuna göre, Nisâ sûresinin bu âyetde[28] geçen ve Türkçeye "faydalanmak" olarak çevrilmiş استمتعتم kelimesinin kökü متع'den gelmektedir.[29][30][31]

Şiilerin hadis anlayışları de sünnilerden farklıdır ve sünni kaynaklarda kaydedilen hadisler yerine sadece Ehl-i beyt kanalıyla nakledilen hadisleri referans alırlar. Bu hadislerden bir örnek; "Yüce Allah, müt'a ettikten sonra gusül eden bir erkeğin gusül suyunun her damlasından yetmiş melek yaratır ve bu melekler kıyamet gününe kadar ona istiğfâr ederler ve kıyamet gününe kadar müt'ayı inkâr edenlere de lânet ederler."[32]

Uygulama[değiştir | kaynağı değiştir]

Müt'a nikâhı için erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşırlar. Muta evliliğinde belirli bir asgari ya da azami süre yoktur.[7][8] Erkek, rızası olan kadına, "Beni (...) (aylık) bir zaman için müt'alandır" veya " (...) kadar para karşılığında seninle müt'alandım" der. Müt'a nikâhı ile evlenen kadın, nikâhın süresi ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez.[33]

Muta nikâhında şahit aranmaz. Kişi Allah'ı şahit göstererek Mut'a yapabilir, buna ilaveten Mut'anın günü dolmadan süresi uzatılamaz ve Mut'a nikâhının belirli bir müddeti yoktur. Her ne kadar iddetin bu nikâhta da olduğu söylense de bu nikâhı tercih edenler arasında pek riayet edildiği de görülmez.

Müt'a nikâhı ile evlenen erkek, sonradan normal nikâhın şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak alabilir.[34]

Sünnilikte[değiştir | kaynağı değiştir]

Müt'a nikâhı günümüzde bütün Sünni mezheblerinde zina olarak tanımlanır ve haram kabul edilir.[19] Muhammed, İslam'ın ilk dönemlerinde müt'a nikâhına dokunmamış, daha sonra vahiylere dayandırarak yasakladı: "Ey insanlar, ben müt'a ni­kahı ile kadınlardan faydalanmanız için izin vermiştim. Şüphe yok ki Allah, kıya­mete kadar bunu muhakkak haram kıldı. Kimin yanında bunlardan bir kadın varsa hemen onu serbest bıraksın, onlara verdiği şeylerden hiçbir şeyi geri almasın."[35][36]

Rivayetlere göre Mü'minûn sûresinin 6 ve 7. âyetlerinin nazil olması üzerine, müt'a nikâhı kesin olarak haram kılındı.[37]

Ashab'dan, tabiinden ve müçtehitlerden, bu tür nikâhı kabul eden kimse yoktur. İbn-i Abbas'dan rivayetle Ali bin Ebu Talib şöyle dedi: "Rasulullah müt'a nikâhından ve ehil eşeklerin etlerini yemekten Hayber'in fetih günü bizleri men et­ti."[38][39] Ömer de, hilafeti döneminde müt'a nikâhını zina kabul ederek, yasakladı.[19]

Diğer taraftan, Zehebî'nin, İbn Cüreyc’in müt‘a nikâhına ruhsat verildiğine inandığını ve bu ruhsatı kullanarak birçok evlilik yaptığını rivayet ettiği belirilmektedir.[40]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN, Sayfa 277-278, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1993.
 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 19 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ağustos 2020. 
 2. ^ "MUT'A (Geçici Evlilik)". 28 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Mart 2014. 
 3. ^ Berg H. "Method and theory in the study of Islamic origins." 21 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Brill 2003 ISBN 9004126023, 9789004126022. Accessed at Google Books 15 March 2014.
 4. ^ Hughes T. id=O84eYLVHvB0C&pg=PA424&dq=Mutah&hl=en&sa=X&ei=TOtbUaCjLMjOrQeZ6IHwAw&ved=0CFkQ6AEwCQ#v=onepage&q=Mutah&f=false "A Dictionary of Islam." 2 Kasım 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Asian Educational Services 1 December 1995. Accessed 15 April 2014.
 5. ^ Pohl F. "Muslim world: modern muslim societies." 4 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Marshall Cavendish, 2010. ISBN 0761479279, 1780761479277 Accessed at Google Books 15 March 2014.
 6. ^ "The four pillars of Mut'a: the time period (mudda)." 7 Nisan 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Al-Islam.org website. Accessed 15 March 2014.
 7. ^ a b "Marriage, question 24." 8 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Alulbayt Foundation, Rulings of Grand Ayatullah Sistani. Accessed 15 March 2014.
 8. ^ a b Labi N. "Married for a minute." 29 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Motherjones.com website, non-profit news organisation, San Francisco. (Foundation for National Progress). March/April 2010. Accessed 15 March 2014.
 9. ^ Pipes D. "Arabian sex tourism." 17 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Daniel Pipes website article.
 10. ^ Fard C. "Unveiled threats." 10 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The Village Voice. March/April 2001. Accessed at D. Hughes webpage The University of Rhode Island 15 March 2014.
 11. ^ Harrison F. "Iran talks up temporary marriages." 2 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. BBC News, Tehran. 2 June 2007.
 12. ^ Trejos N."Temporary 'enjoyment marriages' in vogue again with some Iraqis." 31 Mart 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The Washington Post, 20 January 2007.
 13. ^ Haeri S. "Law of desire: temporary marriage in Shi'i Iran." 15 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Syracuse University Press 1989 p6 ISBN 0815624832, 9780815624837.
 14. ^ Clark M. "Islam for dummies." 15 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. John Wiley & Sons 2011 ISBN 1118053966, 9781118053966.
 15. ^ Ruthven M. "Islam: a very short introduction." 15 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Oxford University Press, 1997 ISBN 0191540110, 1780191540110.
 16. ^ Meri, Josef W.; Bacharach, Jere L. (1 Ocak 2006). Medieval Islamic Civilization: L-Z, index (İngilizce). Taylor & Francis. ISBN 9780415966924. 
 17. ^ Pohl, Florian (1 Eylül 2010). Muslim World: Modern Muslim Societies. Marshall Cavendish. ss. 52-53. ISBN 9780761479277. 7 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2013. 
 18. ^ Turner, Bryan S. (1 Ocak 2003). Islam: Islam, gender and family (İngilizce). Taylor & Francis US. s. 157. ISBN 9780415123501. 
 19. ^ a b c Diyanet'in müt'aya bakışı[ölü/kırık bağlantı]
 20. ^ Caerani, İslam Tarihi, İst., 1925, VII, 392-393.
 21. ^ Taberi, Tarihu’I-Ümem ve’l-Muluk, Beyrut, tts., IIlI, 1179.
 22. ^ Taberi, Tarih, III, 168.
 23. ^ [İbn Mace, Ta1ak, 11; Nesaı, Talak, 14; İbn Said, Tabakat, VIII, 141, 143; İbn Esir, Üsdii'l-Gabe, VII, 16-1]
 24. ^ "Arşivlenmiş kopya". 12 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mayıs 2013. 
 25. ^ "Nusayrilikte mut'a var midir". 23 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2013. 
 26. ^ "Alevilikte mut'a var midir". 23 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2013. 
 27. ^ el-Mebsul:5/152 Fethu'l Kadir:21384 Bidayetü'l Müctehit:2/43
 28. ^ "Nisâ sûresi 24. âyeti (DİB)". 11 Şubat 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ağustos 2008. 
 29. ^ "Müt'a" maddesi, İslâm Ansiklopedisi, Cilt 32, Türkiye Diyanet Vakfı, s. 174.
 30. ^ "Nisa Suresi 24.ayet". 6 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ekim 2012. 
 31. ^ Nisa Suresi 24.ayet[ölü/kırık bağlantı]
 32. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Temmuz 2013. 
 33. ^ Fetava-i Kadıhan :1/330 (Hindiyye kenan)
 34. ^ Fetava-i Hindiyye:I/330
 35. ^ Müslim:4/131
 36. ^ el-Hidaye:1/I95
 37. ^ Tirmizî, Nikâh, 27
 38. ^ Buhari:6/129 Nesai:2190 Müslim:4/134
 39. ^ Buhari, Megazi, 38; Müslim, Nikâh 29; Nesai, Nikâh, 71
 40. ^ TDV İslam Ansiklopedisi, İbn Cüreyc, müellif: İsmail Cerrahoğlu; Mîzânü’l-iʿtidâl, II, 659; Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, I, 170-171


Sözlük Nedir Kategorisinden Haberler


 • Muta Nedir? Nedir?:Muta Nedir? ile ilgili Muta Nedir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Muta Nedir? Ne Demektir? Muta Nedir? Açıklaması Nedir? Muta Nedir? Cevabı Nedir? Muta Nedir? Kelimesinin Anlamı? Muta Nedir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Muta Nedir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Muta Nedir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Muta Nedir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Muta Nedir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
 • Muta Nedir? Gerçek mi?:Muta Nedir? ile ilgili Muta Nedir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Muta Nedir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Muta Nedir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
 • Muta Nedir? ile ilgili:Muta Nedir? ile ilgili Muta Nedir? burada bulabilirsiniz. Muta Nedir? Detaylar için sitemizi geziniz Muta Nedir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Muta Nedir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
 • Muta Nedir? Açıklaması?:Muta Nedir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir. Muta Nedir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Muta Nedir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Muta Nedir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Muta Nedir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.

1939 Türkiye genel seçimleri, Vulpini, Kategori:Moldova doğumlular, Kategori:Kuomintang ideolojisi, Jakoben Kulübü, Julie Graham, Padrão, Velazquez, Seramik Stadyumu, Johann Ludwig Burckhardt, Kategori:20. yüzyıl Arjantinli erkek yazarlar, Kategori:Din temelli iç savaşlar, Memurlar.net, Erbaa, Schwarzschild metriği, Santa Maria presso San Satiro, Kategori:Franz Liszt, Bilim Ağacı, Sergey Kvoçkin, Hindicilik, Güney Zazacası, Kara Davud Paşa, 1805, Mantineus (mitoloji), Honey to the Bee, Fransada Bir Çocuk, Kategori:Devre mülk, Dosya:Baz çifti Eklenmesi ya da çıkarılması.JPG, Kullanıcı:Myaymaz, Killadelphia (DVD), Carrara, Abdullah bin Amr, Kategori:South Kensington, Kategori:Böcek fizyolojisi, Bridget Moynahan, Limba noastră, Yoshihiro Togashi, Costel Pantilimon, Adapazarı Emniyet Bankası, Spermatofor, Kategori:Suudi Arabistan listeleri, Demirci, Nilüfer, Francesco Crispi, Can Altıntığ, Kopolimer, Kategori:303 yılında ölenler, Vali, Yarım kazık bağı, Kategori:Yıldızlar, Cici Gelin, Çin Halk Cumhuriyeti uyrukluk kanunu, Vonda N. McIntyre, Julian Brandt, Aemilia Lepida (Claudiusun nişanlısı), Kategori:Le Mansda spor, Futsal, Gram–Schmidt işlemi, Yılanlar listesi, Sally Menke, Kategori:Akdeniz Kupası, Kategori:Hamburg kültürü, Robby Krieger, Better than You, Alex Kinter, Orta Pleistosen, Serpol Zehab, Will Cotton, Emin Çizenel, Kategori:İsviçredeki Alman gurbetçiler, Büyükkılıçlı, Silivri, Titus Flavius Vespasianus, Öök Turan Yazıtı, C.S. Visé, Köpek ırkları listesi, Kategori:Bakırköy tarihi, Doctor Who (1. sezon), Kategori:İş ve emek hareketi ile ilgili eserler, Kategori:Türk afiş sanatçıları, Abdoulay Diaby, Kategori:Camcorder filmleri, Krogaspe, Abdürrahim Hayri Efendi, Interstate 30, Azem Hajdari, Akbayır Köyü Ormanı, Sarıkamış Tren İstasyonu, Georg von Küchler, Luke Mitchell, Mario Luigi: Superstar Saga, Ahmet Davutoğlunun istifa süreci, Kategori:2003te motor sporları, Sürtünme katsayısı, Elaphe, Pascal Canfin, Damlataş Mağarası, JBJ95, Sacheon, Herman Schultz, Oslo, Çin Halk Cumhuriyeti devlet başkanları listesi,
Emma Laine Kimdir?, Temüge Nedir, ilgün Nedir?, Humret Nedir?, Etnoloji Nedir?, Ardahan Merkez Ardahan Halilefendi Mahallesi Muhtarlığı Ardahan Merkez Ardahan Halilefendi Mahallesi Muhtarı Kim?, Sünbüli Nedir?, şikem Nedir?, Sayınmak Nedir?, Akreditif Nedir?, Saba-büselik Nedir?, Emin Ahmedov Kimdir?, Pentür Nedir?, aboutmclean.com, Onamak Nedir?, Nurinisa Nedir?, Mp4 Nedir?, Zehab Nedir?,  W, Vefi Nedir?, Tuşlamak Nedir?, Ters perspektif (false persp Nedir?, Taykurt Nedir?, Kırlangıç Nedir?, Emily VanCamp Kimdir?, Daewoo Tosca, Sünbüle perdesi Nedir?, Sıkça Nedir?, Sayıner Nedir?, Saba dörtlüsü Nedir?, aboutmasseffect.com, Pentatlon Nedir?, Akreditasyon Nedir?, Onama Nedir?, Nuri Nedir?, ilgül Nedir?, Humre, humret Nedir?, Mp3 Nedir?, Zefir Nedir?, Etnolog Nedir?, Vefeyat Nedir?, Tuskuru Nedir?, Ters Çevrilebilir Öğrenen ku Nedir?, Taykoç Nedir?, Kırlağan Nedir?, Emiliano Armenteros Kimdir?, Ardahan Merkez Ardahan Gürçayır Mahallesi Muhtarlığı Ardahan Merkez Ardahan Gürçayır Mahallesi Muhtarı Kim?,  Theodor Morell, Sünbüle Nedir?, Sıkboğaz Nedir?, Emilia Clarke Kimdir?, Sayınberk Nedir?, aboutmario.com, Pentatif Nedir?, önal Nedir?, Nurhilal Nedir?, Akrebek Nedir?, Mozole Nedir?, Zedelenmek Nedir?, Vefd Nedir?, Daewoo Matiz, Tüskürtmek Nedir?, Emídio Rafael Kimdir?, Ters Çevrilebilir kumanda Nedir?, Taykara Nedir?, Kırkmerdiven Nedir?, ilgü Nedir?, Humor Nedir?, Ahmet Hikmet Gündüz Kimdir?, Sünbül Nedir?, şikayetname Nedir?, Etnografya (ethnography) Nedir?, aboutmamapp.com, Sayın Nedir?, şab-hane Nedir?, Pense Nedir?,  Adolf von Thadden, Ona Nedir?, Nurhan Nedir?, Akreb Nedir?, Urby Emanuelson Kimdir?, Telepinu Fermanı Nedir, Zedelemek Nedir?, Vefat ilmühaberi Nedir?, Tüskürmek Nedir?, Ters Nedir?, Tayıncı Nedir?, Kırkmak Nedir?, Ardahan Merkez Ardahan Atatürk Mahallesi Muhtarlığı Ardahan Merkez Ardahan Atatürk Mahallesi Muhtarı Kim?, Emanuel Loeschbor Kimdir?, aboutmam.com, Sünbük Nedir?, Predrag Vušović Kimdir?, şikayetçi Nedir?, Sayımlama Nedir?, Sab Nedir?, Pens, pense Nedir?, On-line Nedir?, Nurgün Nedir?, Daewoo Lacetti,