çözünme Nedir?

çözünme Nedir?

çözünme
çözünme Kelimesinin Anlamı Nedir? çözünme Kelimesinin Anlamı Ne demek? , çözünme Kelimesinin Anlamı Ne demektir?

Demek Ne Demek, Nedir? Tdk'ye Göre Anlamı
Demek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, demek kelimesi anlamı şu şekildedir:
çözünme - Söylemek, söz söylemek -  Ad vermek -  Bir dilde karşılığı olmak -  Herhangi bir ses çıkarmak -  Herhangi bir kanıya, yargıya varmak -  Düşünmek çözünme - Oranlamak çözünme - Ummak, - Erişmek -  Bir işe kalkışmak, yeltenmek -  Saymak, kabul etmek -  bir şey anlamına gelmek -  öyle mi,  - yani, anlaşılan -  inanılmayan, beklenmeyen durumlarda kullanılan pekiştirme veya şaşma sözü

Demek Kelimesi Cümle İçerisinde Kullanımı
çözünme - Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. -  Muşmulaya döngel de derler.
çözünme - Kamer `ay` demektir. -  Küt dedi, düştü. -  Bu işe herkes ne der? -  Güzellik desen onda, zenginlik desen onda. -  Bundan sonra gelir mi dersin? -  Saat yedi dedi mi uyanırım. - Kımıldanayım deme, kurşunu yersin. Ağzını açayım deme, çok fena olursun. - Yarım milyon dediğin nedir? - Okuryazar olmak adam olmak demek değildir. -  Vay! Beni kovuyorsun demek, pekâlâ! çözünme - Demek gideceksin.

Demek Kelimesi Kullanılan Atasözü Ve Deyimler
 - dediği çıkmak - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek
 - dedi mi - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin  - demek istemek , - demek ki (veya demek oluyor ki) , - demek olmak , - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok - dediği çıkmak , {buraya- - dediğinden (dışarı) çıkmak - dediğine gelmek i, - dedi mi , {buraya- - deme! - demediğini bırakmamak (veya koymamak) - deme gitsin , - demek istemek - demek ki (veya demek oluyor ki) - demek olmak - dememek - der oğlu der - deyip de geçmemek - diyecek yok 
çözünme
çözünme Nedir? çözünme Ne demek? , çözünme Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi , Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız. İlgili Sözlük Kelimeler Listesi
çözünme
çözünme Kelimesinin Anlamı? çözünme Ne Demek? çözünme Ne Demektir? ,çözünme Analizi?
çözünme
çözünme Anlamı Nedir? çözünme Ne Demektir?, çözünme Açıklaması Nedir? , çözünme Cevabı Nedir? , çözünme Kelimesinin Anlamı?

çözünme Nedir?

Ayrışma (kimya)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
(Çözünme sayfasından yönlendirildi)

Kimya ve biyokimyada ayrışma, moleküllerin (veya tuzlar veya bileşikler gibi iyonik bileşiklerin) atomlar, iyonlar veya radikaller gibi daha küçük parçacıklara ayrıldığı genel bir süreçtir. Örneğin, bir asit suda çözündüğünde, bir elektronegatif atom ile bir hidrojen atomu arasındaki kovalent bir bağ, bir proton (H+) ve bir negatif iyon veren heterolitik fisyon tarafından kırılır. Ayrışma, birleşme veya rekombinasyonun tersidir.

Ayrışma sabiti[değiştir | kaynağı değiştir]

Kimyasal bir dengede tersinir ayrışmalar için

AB kimyasal denge A + B

Kd ayrışma sabiti, ayrışanların çözülmemiş bileşiğe oranıdır

parantezler türlerin denge konsantrasyonlarını gösterir.[1]

Ayrışma derecesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrışma derecesi, ayrışmış orijinal çözünen moleküllerin fraksiyonudur. Genellikle Yunan sembolü α ile gösterilir. Daha doğrusu, ayrışma derecesi, mol başına iyonlara veya radikallere ayrışan çözünen madde miktarını ifade eder. Çok güçlü asitler ve bazlar durumunda, ayrışma derecesi 1'e yakın olacaktır. Daha az güçlü asitler ve bazlar daha az ayrışma derecesine sahip olacaktır. Bu parametre ile van 't Hoff faktörü arasında basit bir ilişki vardır. Çözünen madde iyonlarına çözünürse, o zaman

Örneğin, aşağıdaki ayrışma için

KCl kimyasal denge K + + Cl -

için olacaktır.

Tuzlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız: Çözünürlük dengesi

Tuzların su gibi bir çözelti içinde çözülerek ayrışması, anyonların ve katyonların ayrılması anlamına gelir. Tuz, çözücünün buharlaştırılmasıyla geri kazanılabilir.

Bir elektrolit, serbest iyonlar içeren ve elektriksel olarak iletken bir ortam olarak kullanılabilen bir maddeyi ifade eder. Çözünen maddenin çoğu zayıf bir elektrolit içinde ayrışmazken, güçlü bir elektrolitte daha yüksek bir çözünen madde oranı ayrışarak serbest iyonlar oluşturur.

Zayıf bir elektrolit, çözelti içinde çoğunlukla molekül formunda bulunan ("ayrışmamış" olduğu söylenen), iyon şeklinde sadece küçük bir fraksiyonu olan bir maddedir. Basitçe bir maddenin kolayca ayrışmaması onu zayıf bir elektrolit yapmaz. Asetik asit (CH3COOH) ve amonyum (NH4+) iyi örneklerdir. Asetik asit suda son derece çözünür, ancak bileşiğin çoğu moleküller halinde çözünerek onu zayıf bir elektrolit haline getirir. Zayıf bazlar ve zayıf asitler genellikle zayıf elektrolitlerdir. Sulu bir çözelti içinde bir miktar CH3COOH ve bir miktar da CH3COO ve ortaya H+ çıkacaktır.

Güçlü bir elektrolit, çözeltide tamamen veya neredeyse tamamen iyonlar halinde bulunan bir çözünen maddedir. Yine, bir elektrolitin gücü, moleküllerden ziyade iyon olan çözünen madde yüzdesi olarak tanımlanır. Yüzde ne kadar yüksekse, elektrolit o kadar güçlüdür. Bu nedenle, bir madde çok çözünür olmasa da, tamamen iyonlara ayrışsa bile, madde güçlü bir elektrolit olarak tanımlanır. Zayıf bir elektrolit için de benzer mantık geçerlidir. Güçlü asitler ve bazlar, HCl ve H2SO4 iyi örneklerdir. Bunların hepsi sulu bir ortamda iyonlar olarak var olacaktır.

Gazlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Gazlardaki ayrışma derecesi, α sembolü ile gösterilir, burada α, çözünen gaz moleküllerinin yüzdesini belirtir. Denklemin stokiyometrisine bağlı olarak Kp ve α arasında çeşitli ilişkiler mevcuttur. Örnek olarak diazot tetroksit (N2O4) ile ayrışan nitrojen dioksit (NO2) alınacaktır.

N 2 O 4 kimyasal denge 2 NO 2

Diazot tetroksit başlangıç konsantrasyonu litre başına 1 mol ise, bu, denge verirken α ile, stokiyometri ile, NO2'nin 2α molleri ile azalacaktır.. Denge sabiti (basınç cinsinden) şu denklem ile gösterilir:

P, kısmi basıncı temsil eder. Bu nedenle, kısmi basıncın tanımı ve toplam basıncı temsil etmek için pT ve mol fraksiyonunu temsil etmek için x kullanırsak;

Dengedeki toplam mol sayısı (1-α) + (2α) 'dır ve 1+α'ya eşdeğerdir. Böylece mol fraksiyonlarının alfa cinsinden gerçek değerlerle ikame edilmesi ve basitleştirilmesi;

Bu denklem Le Chatelier'in İlkesine uygundur. Kp sıcaklıkla sabit kalacaktır. Sisteme basınç eklenmesi, pT değerini artıracaktır, bu nedenle α, Kp'yi sabit tutmak için düşmelidir. Aslında, dengenin basıncının arttırılması, dinitrojen tetroksit oluşumunu destekleyen sola kaymaya yardımcı olur (dengenin bu tarafında olduğu gibi, basınç mol sayısı ile orantılı olduğundan daha az basınç vardır), dolayısıyla α ayrışma kapsamını azaltır.

Sulu çözelti içindeki asitler[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir asitin su çözücüsünde reaksiyonu genellikle bir ayrışma olarak tanımlanır

burada, HA, örneğin asetik asit, CH3COOH gibi bir proton asittir. Çift ok, ayrışmanın ve rekombinasyonun aynı anda meydana geldiği bir denge sürecinin gerçekleştiği anlamına gelir. Bu, asit ayrışma sabiti anlamına gelir

Bununla birlikte, Brønsted-Lowry asit-baz teorisi, proton H+'nın çözelti içinde mevcut olmadığını, bunun yerine hidronyum iyonu H3O+ oluşturmak için bir su molekülü tarafından kabul edildiğini (bağlandığını) belirten daha doğru bir açıklama sunar.

Reaksiyon bu nedenle şu şekilde daha doğru olarak yazılır

ve daha iyi bir iyonlaşma veya iyon oluşumu olarak tanımlanır (HA'nın net yükünün olmadığı durum için). Denge sabiti o zaman

dahil edilmemiştir çünkü seyreltik solüsyonda çözücü esasen bir termodinamik aktiviteye sahip saf bir sıvıdır.[2] :668

Ka çeşitli bir ayrışma sabiti,[3] bir asit iyonlaşma sabiti,[2]:668 bir asit sabiti[1] veya bir iyonizasyon sabiti gibi şekillerde adlandırılabilir.:708 Bu asit kuvvetinin bir göstergesi olarak hizmet eder: güçlü asitler daha yüksek bir Ka değerine (ve daha düşük bir pKa değerine) sahiptir.

Parçalanma[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir molekülün parçalanması, bir heteroliz veya homoliz süreci ile gerçekleşebilir .

Reseptörler[değiştir | kaynağı değiştir]

Reseptörler, küçük ligandları bağlayan proteinlerdir . Ayrışma sabiti Kd ligandın reseptöre afinitesinin bir göstergesi olarak kullanılır. Reseptör için ligand afinitesi ne kadar yüksek olursa, Kddeğeri o kadar düşük olur (ve pKd değeri o kadar yüksek olur).

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b Atkins P. and de Paula J. Physical Chemistry (8th ed. W.H.Freeman 2006) p.763 978-0-7167-8759-4
  2. ^ a b General chemistry: principles and modern applications. 8th. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. 2002. ISBN 978-0-13-014329-7. OCLC 46872308. 
  3. ^ Laidler K.J. Physical Chemistry with Biological Applications (Benjamin/Cummings) 1978, p.307 978-0-8053-5680-9


Sözlük Nedir Kategorisinden Haberler


  • çözünme Nedir? Nedir?:çözünme Nedir? ile ilgili çözünme Nedir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz çözünme Nedir? Ne Demektir? çözünme Nedir? Açıklaması Nedir? çözünme Nedir? Cevabı Nedir? çözünme Nedir? Kelimesinin Anlamı? çözünme Nedir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. çözünme Nedir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. çözünme Nedir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? çözünme Nedir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? çözünme Nedir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
  • çözünme Nedir? Gerçek mi?:çözünme Nedir? ile ilgili çözünme Nedir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam çözünme Nedir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. çözünme Nedir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
  • çözünme Nedir? ile ilgili:çözünme Nedir? ile ilgili çözünme Nedir? burada bulabilirsiniz. çözünme Nedir? Detaylar için sitemizi geziniz çözünme Nedir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler çözünme Nedir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
  • çözünme Nedir? Açıklaması?:çözünme Nedir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir. çözünme Nedir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur çözünme Nedir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir çözünme Nedir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. çözünme Nedir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.

İslam ve bilim, Ece Gürsel, Baranya ili, Çanspor, Kimi Räikkönen, Kimi Raikkonen, Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü, Meliora, Çankaya Üniversitesi Turkuaz Kampüsü, Tartışma:Barıştepe, İskenderun, Kategori:Madrid doğumlu futbolcular, Kategori:Rumeli Demiryolu, Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü, Çizge teorisi, I. Simon, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Carlo Verri, Hold It Against Me, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çankaya Üniversitesi SK, Lost (6. sezon), Iğdır FK, Kategori:Kültürel medya, Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Vikiproje tartışma:Sanat, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Azap Yolu, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Özgür Özel, Anurognathidae, Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Mirza Hüseyin Ali, Acer negundo, Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Ragnarok, Ragnarök, Yardımcı yönetmen, Mavlet Batirov, Mirtazapin, Çankaya Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, Gönüllü, Parque Patricios, İOS 13, Çankaya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü, Cambazhane Gülü, Jenny Slate, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fransız İhtilali, Rodrigo Diaz de Vivar (El Cid), Kategori:İllüzyonlar, Tartışma:Heberty, Çankaya Üniversitesi Hazırlık Okulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kardeş kent, German Albums Chart, Kategori:KB1 Tacikçe kaynakları (tg), Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Claudia Roth, İsmail Hakkı Tekçe, Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Gala, egemen korkmaz, Born to Be Wild, Gregg Toland, Tartışma:Nógrád (il), Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kategori:Osmanlı padişah eşleri, Çankaya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Pedro Solbes, Kuopio, Kategori:32, Kategori:Eyaletlerine göre 1982de Amerika Birleşik Devletleri, Halitli, Delice, Milonja Đukić, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, D 260, Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Polcenigo, Daniel Conceicao Silva, Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü, Askerî kamuflaj, Başkasının Karısı, Karnavalnaya noç, Leiden şişesi, Kategori:15. yüzyılda kurulan yerleşim birimleri, OTA bitmap, Bagajdaki Melek, Kategori:Kıtalarına göre bahçe bitkileri, Mecid Nasır, Kategori:1988 televizyon sezonları, Kategori:Milletlerine göre 20. yüzyıldaki kadın müzisyenler, Deri, Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Celalabad, Kategori:İtalyada öğrenim gördüğü üniversiteye göre kişiler, Çankaya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesi İktisat Bölümü, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Sünbüle perdesi Nedir?, Sıkça Nedir?, Sayıner Nedir?, Saba dörtlüsü Nedir?, aboutmasseffect.com, Pentatlon Nedir?, Akreditasyon Nedir?, Onama Nedir?, Nuri Nedir?, ilgül Nedir?, Humre, humret Nedir?, Mp3 Nedir?, Zefir Nedir?, Etnolog Nedir?, Vefeyat Nedir?, Tuskuru Nedir?, Ters Çevrilebilir Öğrenen ku Nedir?, Taykoç Nedir?, Kırlağan Nedir?, Emiliano Armenteros Kimdir?, Ardahan Merkez Ardahan Gürçayır Mahallesi Muhtarlığı Ardahan Merkez Ardahan Gürçayır Mahallesi Muhtarı Kim?,  Theodor Morell, Sünbüle Nedir?, Sıkboğaz Nedir?, Emilia Clarke Kimdir?, Sayınberk Nedir?, aboutmario.com, Pentatif Nedir?, önal Nedir?, Nurhilal Nedir?, Akrebek Nedir?, Mozole Nedir?, Zedelenmek Nedir?, Vefd Nedir?, Daewoo Matiz, Tüskürtmek Nedir?, Emídio Rafael Kimdir?, Ters Çevrilebilir kumanda Nedir?, Taykara Nedir?, Kırkmerdiven Nedir?, ilgü Nedir?, Humor Nedir?, Ahmet Hikmet Gündüz Kimdir?, Sünbül Nedir?, şikayetname Nedir?, Etnografya (ethnography) Nedir?, aboutmamapp.com, Sayın Nedir?, şab-hane Nedir?, Pense Nedir?,  Adolf von Thadden, Ona Nedir?, Nurhan Nedir?, Akreb Nedir?, Urby Emanuelson Kimdir?, Telepinu Fermanı Nedir, Zedelemek Nedir?, Vefat ilmühaberi Nedir?, Tüskürmek Nedir?, Ters Nedir?, Tayıncı Nedir?, Kırkmak Nedir?, Ardahan Merkez Ardahan Atatürk Mahallesi Muhtarlığı Ardahan Merkez Ardahan Atatürk Mahallesi Muhtarı Kim?, Emanuel Loeschbor Kimdir?, aboutmam.com, Sünbük Nedir?, Predrag Vušović Kimdir?, şikayetçi Nedir?, Sayımlama Nedir?, Sab Nedir?, Pens, pense Nedir?, On-line Nedir?, Nurgün Nedir?, Daewoo Lacetti, Elvira Todua Kimdir?, ilgisizlik Nedir?, Mozak Nedir?, Hummalı Nedir?, Zede Nedir?, Vefat etmek Nedir?, Tûsen Nedir?, Akranlık Nedir?, Terracotta (ingilizce) Nedir?, Tayin etmek Nedir?, Kırkma Nedir?, Etnografya Nedir?,  Josef Terboven, Elnur Abdullayev Kimdir?, aboutkundaliniyoga.com, Sünbeki Nedir?, şikayet-name Nedir?, Sayım vergisi Nedir?, Saatlik Nedir?, Pens Nedir?, Megan Ellison Kimdir?, ön yargılı Nedir?, Nurgül Nedir?, Mozaik Nedir?, Zed Nedir?, Vefat Nedir?,