Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir?

Tarih Nedir?

Tarih Nedir?, Tarih Nerededir?, Tarih Hakkında Bilgi?, Tarih Analizi?

Tarih ilgili

Tarih ile ilgili bilgileri sitemizde bulabilirsiniz. 

Tarih ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve iletişime geçmek için sayfamıza tıklayabilirsiniz.

Tarih

Tarih Ne Anlama Gelir Tarih Anlamı Tarih Nedir

Tarih Ne Anlam Taşır Tarih Neye İşarettir Tarih Tabiri Tarih Yorumu ,Tarih Kelimesi Bulunamadı.

Tarih Kelimesi

Lütfen Tarih Kelimesi İle ilgili Daha Fazla Bilgi Almak İçin Kategoriler Sayfamıza Bakınız.

Tarih İlgili Sözlük Kelimeler Listesi Tarih Kelimesinin Anlamı? Tarih Ne Demek? ,Tarih Ne Demektir?

Tarih Ne Demektir?

Tarih Analizi? , Tarih Anlamı Nedir? Tarih Ne Demektir? , Tarih Açıklaması Nedir? ,Tarih Cevabı Nedir? Tarih Kelimesinin Anlamı? Tarih Kelimesinin Anlamı Nedir? ,Tarih Kelimesinin Anlamı Ne demek? Tarih Kelimesinin Anlamı Ne demektir?


Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir?

Tarih

Vikipedi, özgür ansiklopedi
"Tarih disiplininin babası" olarak görülen Herodot (MÖ 484 – MÖ 425)
Geçmişlerini hatırlayamayanlar, onu tekrar yaşamaya mahkûmdur.[1]

George Santayana

Tarih, geçmiş zamanın incelenmesi bilimidir.[2][3] "Tarih", geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin yanı sıra, bu olaylarla ilgili bilgilerin keşfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de ilgilenen bir şemsiye terimdir.[4]

İnsan veya insan-dışı farkı gözetmeksizin, yer ve zaman aralığının kestirildiği bir geçmiş zaman dilimde, sebep-sonuç ilişkisi kurup, belge ve bulgular eşliğinde bilgiler toplayan bir akademik disiplin olan tarih, herhangi bir bilim kümesine dahil edilmez; çünkü tarih, her alanın geçmişini inceleyebilecek kadar geniş bir disiplindir. İnsanlık geçmişi söz konusu olduğunda, yazının icadından önceki zamanlara "tarih öncesi" denir.

Tarihî inceleme, geçmiş zamandaki olaylara ilişkin tüm bilgilerin, olayların vuku bulduğu dönemin şartları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanan olayların bir daha yaşanabilmesi gibi bir olasılık olmadığından doğa bilimlerindeki gibi deney ve gözleme dayanamaz.

Tarih sözcüğünün Batı dillerindeki ortak karşılığı, Grekçeἱστορία, historiá (anlamı "soruşturma") teriminden türemiştir.[5] İyonya lehçesinde bildirme, haber alma yoluyla bilgi edinme anlamlarında kullanılan kelime, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının yanı sıra çok daha geniş bir anlam içeriğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve hatta giderek doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Edward Carr'ın tanımıyla tarih, "doğrulanmış olgular kümesi"nden başka bir şey değildir.[6]

Tarihi kaynaklar ve yöntemler[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar. Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir.

Kaynakların Sınıflanması[değiştir | kaynağı değiştir]

Yazılı kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarihçilerin temel kaynaklarını teşkil eder.

 • Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir. Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir.
 • Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar
 • İncelenen döneme ait hatıralar, eserler, edebiyat çalışmaları
 • Dönemin basın-yayın organları (gazeteler, dergiler)

Sözlü kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sözlü tarihin en büyük kaynağı insandır. En önemli özelliği ise yine tarihin nesnesi olan insan unsurunu kendisine temel bilgi kaynağı olarak almasıdır. Sözlü tarihin diğer kaynakları ise ; tarihî şiirler, hikâyeler, efsaneler, mitoslar, destanlar, menkıbeler, fıkralar ve atasözleri olmak üzere çeşitlendirilebilir.

Kalıntılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Arkeolojik kazılarda elde edilen malzemelerdir. Taş, toprak, kemik ve çeşitli madenlerden yapılmış eşyalar, mağara resimleri, kabartmalar, mezarlar, heykeller bunlardandır. Arkeoloji özellikle tarihte yazının gelişmediği zamanlar hakkında oldukça fayda sağlamaktadır.

Çizili, Sesli ve Görüntülü Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu kaynaklara; haritalar, planlar, taş plaklar, fotoğraf vs. örnek gösterilebilir. Ancak montaj yapılabilmesi kaset, cd, dvd vs. belgelerin yüzde yüz güvenilir olma özelliğini yitirmesine neden olmaktadır.

Birinci el kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgulardır. Birinci el kaynaklar tarihi olay veya dönemlere tanıklık etmiş kişiler tarafından yazılır. Tarih biliminde birinci el kaynaklardan oldukça faydalanılmaktadır. Ancak birinci el kaynakların tamamı güvenilir değildir. Yazıldıkları koşullara ve yazan kişiye göre yazılanlarda taraf tutulmuş veya yanlış bilgiler aktarılmış olabilir. Birinci el kaynak olma niteliği taşıyan, ancak buna rağmen bazı yanlış bilgilerin yer aldığı kaynaklara örnek olarak Ahval-i Sultan Mehemmed verilebilir. Şair Ahmed-i tarafından Çelebi Mehmed'in ağzıyla yazılmış bir kaynaktır. Genel olarak Fetret Devrinde Çelebi Mehmet'in başından geçenleri onun sohbetinden anlatmaktadır. Bundan dolayı Ahval-i Sultan Mehemmed kaynağında Çelebi Mehmed'in Fetret Devrindeki başarıları abartılmış ve tüm zaferler ona atfedilmiştir.[7]

İkinci el kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.ve bu eserler daha uzun kalabilirler. Yazılı ve sözlü kaynakların yeterli olmadığı durumlarda (ya da bu kaynakları tamamlamak amacıyla) fotoğraflar ve günlük eşyalar (örneğin Eski Yunan toplumu için vazo motifleri) birinci elden kaynak olarak tarih çalışmalarına temel oluşturabilir.

Kaynakların kullanımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarih bilimi nesnel verilere, olgulara dayanan bir bilimdir, ancak nesnelliği bütünüyle yansıtması mümkün değildir. Tarihî çalışmaların birinci elden kaynaklara, arşiv belgelerine dayalı olması bu çalışmaların inceledikleri konu üzerine mutlak bilgi verdiği, son sözü söylediği anlamına gelmez. Bu durumun nedenleri kaynaklara bağlı (nesnel) ve tarihçiye bağlı nedenler olarak ikiye ayrılabilir:

 1. Arşiv belgeleri her zaman güvenilir bir kaynak teşkil etmez; örneğin resmi kayıtların henüz kaleme alındıkları sırada gerçekten uzak bilgiler yansıtmaları olasıdır. Tarihçi bu olasılıkları da göz önünde bulundurarak kaynaklara karşı eleştirel bir yöntem izler.
 2. Kullanılacak olan belgelerin seçimi, sunuş şekli, tarih çalışmasının amacı, tarihçinin kişisel siyasi-ideolojik tercihleri, tarihçinin eser verdiği dönemin siyasi-ideolojik koşulları gibi çeşitli nedenler, tarih yorumlarına etki eder. Dolayısıyla aynı arşiv belgelerinden yola çıkılarak farklı tarih yorumlarına ulaşılması olasıdır.

Tarih Yazıcılığı Çeşitleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Thukydides büstü

Tarih yazma çeşitleri, dil özellikleri ve anlam bakımından birbirinden farklılık gösterir ve üç çeşit tarih yazıcılığı vardır. Bunlar:

Hikayeci Tarih Yazıcılığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Bu tarz ilk olarak Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta ağızdan ağza dolaşan hatıralar şairler tarafından nazım tarzında söylenmekte ve bunlara "epos" adı verilmekteyken, Logograflar tarafından hikâyeleştirilerek nesre çevrilmişler ve arşivlerdeki malzemenin de ilavesiyle içlerine birtakım gerçekler de karışmıştır. Fakat yine de, Strabon'un ifadesiyle bunlar "epos" olmaktan kurtulamamışlardır. Logografların eserleri ne edebi, ne de tarihi eserlerdir. Sadece ilmi araştırma yolunu açan "basit kronikler"dir. "Tarihin Babası" adıyla bilinen Herodotos her ne kadar Logografların yolundan gitmişse de, insanı merkez haline getirmiş olması ve kavrayış üstünlüğüyle onlardan ayrılır. Herodotos da hikâyeci tarih tarzını kullanmıştır. Fakat olayları peş peşe sıralamakla kalmamış, onları bir düzen içinde nakletmiş ve bir kompozisyon örneği vermiştir. Eserinde az da olsa siyasi görüşler vardır. Tenkit düşüncesine sahip olmamakla birlikte, gördükleri ile duydukları arasında bir ayrım yapmıştır.

Öğretici Tarih Yazıcılığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Geçmiş olaylardan ders almak, gelecekteki yolu doğru çizebilmek, okuyucuya ahlaki ve millî duygular aşılayabilmek maksadıyla yazılan bu tarz eserler, öğretici bir mahiyet arz ettiklerinden "öğretici" veya "pragmatik" denilen tarihçilik akımı içinde yer alırlar. Bu tarzın önderliğini yapan kişi Thukydides (Tukididis)'tir. Gerçek anlamda tarihçilik, onun "Pelopennesoslular ile Atinalıların Savaşı" adlı eseriyle başlamıştır. Bu eser sadece edebi bakımdan değil, metot ve zihniyet bakımından da daha önceki eserlerden çok farklıdır. Bu fark, eserin gerek konu, gerekse muhtevasında kendini göstermektedir. Eser zaman ve mekân bakımından sınırlandırıldıktan başka, sadece müellifin yaşadığı devrin olaylarına tahsis edilmiş; devlet, tarihi realitenin merkezi olarak görülerek, esas yerine getirilmiştir. Devlet düşüncesinin esasını siyaset teşkil etmesi dolayısıyla da Thukydides (Tukudides ) bir siyasi tarih yazıcısı olmuştur. Thukydides (Tukudides ) yetişme tarzı sebebiyle de, araştırmaya yeni bir anlam getirmiştir. Bu da "siyasi öğretim de faydalı olmak"tır. Böylece ilk defa olarak tarih biliminin sosyal bilimler içindeki yeri de tayin edilmiştir. Burada amaç, faydalı olmak, tarih yoluyla tecrübeyi arttırıp bilgiyi çoğaltarak geliştirmek ve insanı başarılı kılmaktır. Bunun şartları ise:

 • Gerçeğe tamamen sadık kalmak,
 • Olay ve durumları anlatırken, aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Geçmişi öğrenerek, bu bilgilere dayanarak şu anki durum ve gelecek hakkında hüküm vermek anca bu şekilde mümkündür. Tarih yazıcılığında bu tür, Thukydides (Tukudides ) ’ten sonra diğer eski Yunan ve Roma tarihçilerince de benimsenmiş; Polybios, Plutarkhos, Tacitius, Machiavelli gibi yazarlar onun izinden gitmişlerdir. Pragmatik tarih yazıcılığının en belirgin özelliği, tarihte ün yapmış şahsiyetlere geniş yer verilmesi, bu kişilerin idealleştirilmesi, hatta adeta insanüstü varlıklar haline getirilmesidir. İslam tarihçiliğindeki "Siyer" kitapları bu tarza örnek olarak gösterilebilir. Thukydides'in açtığı çığır, tarihi gerçekleri ortaya koymak hedefini güttüğü halde, örnek olmak prensibiyle de hareket ettiğinden, bunu benimseyen müelliflerin eserlerinde hep zaferler ve parlak olayların işlenmesine özen gösterilmiş, başarısızlıklar ve hayal kırıklıkları karşısında sessizlik tercih edilmiştir. Bu da öğretici tarzın en büyük zaafını teşkil etmiştir.

Araştırmacı Tarih Yazıcılığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Olayların sebeplerini ve sonuçları derinlemesine inceleyerek, yer ve zaman bakımından dönemin toplumsal, ekonomik yapılarını, iklim ve diğer bütün şartları detaylı şekilde düşünerek, olayları sadece tek bir sebebe bağlamadan sade şekilde anlatılması tarzıdır.19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.

Diğer Bakışlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Tarih konusu üzerinde, Alman filozof Karl Marx tarafından geliştirilen materyalizm görüşü de önemli yer tutmaktadır. Materyalizmin tarih konusundaki bu görüşüne tarihsel materyalizm denir.

Tarihin yararlandığı bilimler[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. Arkeoloji: Özellikle yazının olmadığı dönemlerdeki koşullar hakkında bilgi sağlamasıyla tarihçilerin yararlandığı bilimdir.
 2. Antropoloji: İnsanları, insan davranışlarını ve toplumları inceleyen bilimdir.
 3. İktisat: Ekonomik olayların kanunlarını ortaya koyan iktisat bilimi geçmişteki olayların iktisadi sebeplerinin anlaşılması konusunda tarihçilere ışık tutar.
 4. Filoloji: Dil bilimidir. Eski kaynakların çevrilmesi ve incelenmesi konularında tarih bilimine yardımcı olur.
 5. Nümizmatik: Eski paraları inceler.
 6. Heraldik: Armaları, mühürleri, unvanları, bayrakları inceler.
 7. Felsefe: Tarihteki olaylarda dönemin felsefesini bilmek ve düşünce yapısını öğrenmek tarihçinin olayları daha derin anlayabilmesini sağlar.
 8. Epigrafi: Taş ve mermer kitabelerin üstündeki yazıları inceler.
 9. Kronoloji: Tarihi olayların zaman içerisindeki yerini belirleyen, sıralayan ve düzenleyen bilimdir.
 10. Sosyoloji: Toplumu incelemesiyle tarihi olaylardaki toplumların özelliklerinin bilinmesi konusunda tarih bilimine yardımcı olur.
 11. Etnografya: Toplumun örf, adet ve geleneklerini inceler.
 12. Paleografya: Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır.Yazılı kaynakların anlamlaştırılması bağlamında tarihçilerin faydalandığı bir bilimdir.
 13. Coğrafya: Tarihçi olayları daha iyi anlamak için geçtiği yeri bilmek zorundadır. O yerin dağlarını, nehirlerini, toprak özelliklerini gibi bilgileri ona coğrafya bilimi verir.
 14. Diplomasi: Resmi belgeleri inceleyip, sınıflandırarak tarihçiye yardımcı olur.
 15. Toponomi: Yer adları bilimi
 16. Onomastik: İsim bilimidir.
 17. Psikoloji: İnsanların ruhi durumunu ve karakterini inceleyen bilimdir.
 18. Siyaset: Tarihsel olarak bir toplumun incelenmesi ve toplumun tarihsel açıdan gelişimini sağlamak için tarih biliminden yararlanılır.
 19. Kimya: Karbon 14 deneyi ile bulguların hangi döneme ait olduğunu inceler.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ George Santayana, "The Life of Reason", Volume One, p. 82, BiblioLife, 978-0-559-47806-2
 2. ^ "History Definition". 2 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ocak 2014. 
 3. ^ "What is History & Why Study It?". 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 January 2014. 
 4. ^ Arnold, John H. (2000). History: A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. ISBN 019285352X. 
 5. ^ Joseph, Brian; Janda, Richard, (Edl.) (2008) [2004]. The Handbook of Historical Linguistics. Blackwell Publishing. s. 163. ISBN 978-1-4051-2747-9. 
 6. ^ Edward Halett Carr, What is History?
 7. ^ Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler. Kronik Yayınları. s. 99. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Nedir? :Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? ile ilgili Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Ne Demektir? Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Açıklaması Nedir? Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Cevabı Nedir? Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Kelimesinin Anlamı? Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? konusu Nedir Ne, yaşantımızda sık kullanılan kelimelerden birisi olarak karşımıza çıkar. Hem sosyal medyada hem de gündelik yaşantıda kullanılan ne kelimesi, uzun yıllardan beri dilimizdedir. Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Türk Dil Kurumu na (TDK) göre farklı anlamları olan ne kelimesi, Türkçe de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabilir. Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Ne kelimesi ne demek, TDK ya göre anlamı nedir sorularının cevabını arayanlar için bildiris.com doğru adres! Peki, ne kelimesi ne demek, TDK ye göre anlamı nedir? Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Ne kelimesinin kökeni ne, ne kelimesinin kaç anlamı var? Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? İşte TDK bilgileri ile merak edilenler
Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Açıklaması? :Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Açıklama Bir Terim Kavram Ya Da Başka Dilsel Olgunun Daha İyi Anlaşılması İçin Yapılan Ek Bilgidir.Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Söz Konusu Bilgi Açıklanacak Sözcükten Daha Uzun Olur Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Açıklama İle İlgili Durumun Kanıtı Şu Şekilde Doğrulanabilir Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Bir Sözlükteki Tanım İlgili Sözcük Yerine Kullanılabilirse, Bu Bir Açıklamadır. Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Yani Aynı Bağlam İçinde Hem Sözcük Hem De Tanım Kullanılırsa Ve Anlamsal Açıdan Bir Sorun Oluşturmuyorsa Bu Bir Açıklamadır.
Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Gerçek mi? :Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? ile ilgili Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? burada bulabilirsiniz. Detaylar için sitemizi geziniz Gerçek anlam Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? sözcüklerin birincil anlamı ile (varsa) bu anlamla doğrudan ilişkili olan anlamlarıdır. Gerçek anlam, temel anlam ile yan anlamların bileşkesidir. Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Bir sözcüğün mecaz olmayan tüm anlamlarını kapsar.
Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Hakkında? :Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? ile ilgili Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? burada bulabilirsiniz. Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Detaylar için sitemizi geziniz Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? Bu sayfada Hakkında nedir Hakkında ne demek Hakkında ile ilgili sözler cümleler bulmaca kısaca Hakkında anlamı tanımı açılımı Hakkında hakkında bilgiler Tarih nedir?, Tarih anlamı nedir?, Tarih ne demektir? resimleri Hakkında sözleri yazıları kelimesinin sözlük anlamı nedir almanca ingilizce türkçe çevirisini bulabilirsiniz
Drogheda, Cezayir başbakanları listesi, Buenos Aires eyaleti, Mustafakemalpaşa, Foshan, Edirnekapı (İstanbul tramvayı), Kategori:Amerika Birleşik Devletleri askerî tarihi, Adagio (müzik grubu), Reşit Galip Bey, Mehisti Kadınefendi, Kategori:20. yüzyıl müzisyenleri, Zekat, Kategori:Bari ili belediyeleri, Elías Bazzi, II. Solomon, Count Zero, Yirmi Yıllık Anarşi, Kategori:Linux yazılımları, Fatih Erdemci, Zlatoust, Otoyol 5, Poole, Ivy Ligi, Görüş (meteoroloji), Kategori:Tanahtaki kişilerin adını içeren kategoriler, Havoc, Batu Han, Avusturyalılar, Cercis, Grekçe fiiller, Girih karoları, Karın boşluğu, Behzat Ay, İstanbul belediye başkanları listesi, İletkenlik, BASF, Kimi Raikkonen, Bekir Dizioğlu, Kimi Räikkönen, Getafe, Asal sayıların listesi, Üçüncü Haçlı Seferi, Kategori:Ezoterik kozmoloji, Unlicense, Kategori:1900de siyaset, Kategori:Toulouse doğumlu sporcular, Jessica Brown Findlay, George David Birkhoff, Hymne Chérifien, Zapopan, Aşağıtandır, İhsaniye, Ebers Tıp Papirüsü, Controller area network, Kategori:20. yüzyılda İtalyan mimarlar, György Dózsa, Winona County, Minnesota, Solaklı Deresi, Büyükçakır, Yahyalı, Kategori:Afrikalı filozoflar, Dijital Dünya, Alışveriş merkezi, Kategori:Finlandiyanın savaşları, Ayşe Germen, İyodür, Kategori:Japonyadaki şehirler, Bisiklet aydınlatma sistemi, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Kaçamak (yemek), Türümcülük, Theodore William Richards, Kaymak Mustafa Paşa, Roma İmparatorluğu, Hep Yek 3, Süper (Betül Demir albümü), MTV Video Müzik Ödülleri, Kültürpark (Bursa metrosu), Fink, Blur, Abdullah Kanca, Eve of the Daleks, Küçük Sunda Adaları, Madde 438, Georgi İvanov, Andonyan belgeleri, Giresunda 1943 Türkiye genel seçimleri, I. Viyana Kuşatması, Mağara ayısı, Yunan mitolojisinde geçen yaratıklar, Hrisippos, John Wall (basketbolcu), İlkel (filogenetik), Kütle çekimsel dalga, Kategori:Makedonyadaki müzeler, Güllük Dağı Millî Parkı, Snap, Hayrettin Uysal, Nesne yönelimli programlama dili, Kategori:Yeni Zelanda filmleri, 2018 Bombardier Challenger 604 kazası, Akureyri,
Digão (1993 doğumlu futbolcu) Kimdir? Digão (1993 doğumlu futbolcu) Nereli Digão (1993 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Syarhey Palitseviç Kimdir?, Tevfik Kutlay Kimdir?, Hizan Nüfusu Kaçtır , Hizan Kaç Mahallesi Vardır? , Hizan Köyleri , Hizan Tarihi , Hizan Mahalleleri, Pelin Sıralı Kimdir? Pelin Sıralı Nereli Pelin Sıralı Kaç Yaşında?, Zeynep Yeşiltuna Kimdir? Zeynep Yeşiltuna Nereli Zeynep Yeşiltuna Kaç Yaşında?, Diego Rossi Kimdir? Diego Rossi Nereli Diego Rossi Kaç Yaşında?, Syarhey Kislyak Kimdir?, Tevfik Altındağ Kimdir?, Pelin Sıral Kimdir? Pelin Sıral Nereli Pelin Sıral Kaç Yaşında?, Zeynep Yerişenoğlu Kimdir? Zeynep Yerişenoğlu Nereli Zeynep Yerişenoğlu Kaç Yaşında?, Diego da Costa Lima Kimdir? Diego da Costa Lima Nereli Diego da Costa Lima Kaç Yaşında?, Eyjólfur Sverrisson Kimdir?, Güngör Tetik Kimdir?, Güroymak Nüfusu Kaçtır , Güroymak Kaç Mahallesi Vardır? , Güroymak Köyleri , Güroymak Tarihi , Güroymak Mahalleleri, Pelin Seval Çağlayan Kimdir? Pelin Seval Çağlayan Nereli Pelin Seval Çağlayan Kaç Yaşında?, Zeynep Yeliktin Kimdir? Zeynep Yeliktin Nereli Zeynep Yeliktin Kaç Yaşında?, Diego Ângelo Kimdir? Diego Ângelo Nereli Diego Ângelo Kaç Yaşında?, Josef Šural Kimdir?, Onur Terzioğlu Kimdir?, Pelin Saytak Kimdir? Pelin Saytak Nereli Pelin Saytak Kaç Yaşında?, Zeynep Yelçe Kimdir? Zeynep Yelçe Nereli Zeynep Yelçe Kaç Yaşında?, ZUHAL DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Didi (1991 doğumlu futbolcu) Kimdir? Didi (1991 doğumlu futbolcu) Nereli Didi (1991 doğumlu futbolcu) Kaç Yaşında?, Gilles Sunu Kimdir?, Fatih Terim Kimdir?, Rize Nüfusu Kaçtır Rize Kaç İlçesi Vardır? Rize Köyleri Rize Tarihi Rize Mahalleleri, Ahlat Nüfusu Kaçtır , Ahlat Kaç Mahallesi Vardır? , Ahlat Köyleri , Ahlat Tarihi , Ahlat Mahalleleri, Pelin Savtak Kimdir? Pelin Savtak Nereli Pelin Savtak Kaç Yaşında?, Zeynep Yedierler Kimdir? Zeynep Yedierler Nereli Zeynep Yedierler Kaç Yaşında?, Pa Dibba Kimdir? Pa Dibba Nereli Pa Dibba Kaç Yaşında?, Antti Sumiala Kimdir?, Temur Altunhan Kimdir?, Pelin Özer Kimdir? Pelin Özer Nereli Pelin Özer Kaç Yaşında?, Zeynep Yazıcıoğlu Halu Kimdir? Zeynep Yazıcıoğlu Halu Nereli Zeynep Yazıcıoğlu Halu Kaç Yaşında?, Lamine Diatta Kimdir? Lamine Diatta Nereli Lamine Diatta Kaç Yaşında?, Sulley Muniru Kimdir?, Tuncay Temeller Kimdir?, Adilcevaz Nüfusu Kaçtır , Adilcevaz Kaç Mahallesi Vardır? , Adilcevaz Köyleri , Adilcevaz Tarihi , Adilcevaz Mahalleleri, Pelin Özdoğru Kimdir? Pelin Özdoğru Nereli Pelin Özdoğru Kaç Yaşında?, Zeynep Yazıcıoğlu Kimdir? Zeynep Yazıcıoğlu Nereli Zeynep Yazıcıoğlu Kaç Yaşında?, Lamine Diarra Kimdir? Lamine Diarra Nereli Lamine Diarra Kaç Yaşında?, Stepan Sarıgool Kimdir?, Mahir Şükürov Kimdir?, Temel Keskindemir Kimdir?, Pelin Ozaner Kimdir? Pelin Ozaner Nereli Pelin Ozaner Kaç Yaşında?, Zeynep Yazıcı Kimdir? Zeynep Yazıcı Nereli Zeynep Yazıcı Kaç Yaşında?, Abdel Diarra Kimdir? Abdel Diarra Nereli Abdel Diarra Kaç Yaşında?, Publius Servilius Vatia Isauricus (Konsül MÖ 48) Kimdir?, Suk Hyun-jun Kimdir?, Selami Tekkazancı Kimdir?, Bitlis Nüfusu Kaçtır , Bitlis Kaç Mahallesi Vardır? , Bitlis Köyleri , Bitlis Tarihi , Bitlis Mahalleleri, Pelin Korkmaz Kimdir? Pelin Korkmaz Nereli Pelin Korkmaz Kaç Yaşında?, Zeynep Yaşar Kimdir? Zeynep Yaşar Nereli Zeynep Yaşar Kaç Yaşında?, Saliou Diallo Kimdir? Saliou Diallo Nereli Saliou Diallo Kaç Yaşında?, Salim Sürünool Kimdir?, Suad Karalić Kimdir?, Güngör Tekin Kimdir?, Pelin Koç Kimdir? Pelin Koç Nereli Pelin Koç Kaç Yaşında?, Zeynep Yamantürk Kimdir? Zeynep Yamantürk Nereli Zeynep Yamantürk Kaç Yaşında?, Sadio Diallo Kimdir? Sadio Diallo Nereli Sadio Diallo Kaç Yaşında?, Roque Sáenz Peña Kimdir?, Reinhard Stumpf Kimdir?, Tekin Üstündağ Kimdir?, Osmaniye Nüfusu Kaçtır Osmaniye Kaç İlçesi Vardır? Osmaniye Köyleri Osmaniye Tarihi Osmaniye Mahalleleri, Yedisu Nüfusu Kaçtır , Yedisu Kaç Mahallesi Vardır? , Yedisu Köyleri , Yedisu Tarihi , Yedisu Mahalleleri, Pelin İnan Kimdir? Pelin İnan Nereli Pelin İnan Kaç Yaşında?, Zeynep Yaman Kimdir? Zeynep Yaman Nereli Zeynep Yaman Kaç Yaşında?, Mamadou Diallo Kimdir? Mamadou Diallo Nereli Mamadou Diallo Kaç Yaşında?, Podestà Kimdir?, Strahil Popov Kimdir?, Mahmut Tekdemir Kimdir?, Pelin Güngör Kimdir? Pelin Güngör Nereli Pelin Güngör Kaç Yaşında?, Zeynep Yalçınkayalar Kimdir? Zeynep Yalçınkayalar Nereli Zeynep Yalçınkayalar Kaç Yaşında?, Diallo Guidileye Kimdir? Diallo Guidileye Nereli Diallo Guidileye Kaç Yaşında?, Perikles Kimdir?, Miroslav Stoch Kimdir?, Taylan Eliaçık Kimdir?, Yayladere Nüfusu Kaçtır , Yayladere Kaç Mahallesi Vardır? , Yayladere Köyleri , Yayladere Tarihi , Yayladere Mahalleleri, Pelin Evcimen Kimdir? Pelin Evcimen Nereli Pelin Evcimen Kaç Yaşında?, Zeynep Yalçınkaya Kimdir? Zeynep Yalçınkaya Nereli Zeynep Yalçınkaya Kaç Yaşında?, Issiar Dia Kimdir? Issiar Dia Nereli Issiar Dia Kaç Yaşında?, Necaşi Kimdir?, Stjepan Poljak Kimdir?, Taylan Antalyalı Kimdir?, Pelin Ergenekon Kimdir? Pelin Ergenekon Nereli Pelin Ergenekon Kaç Yaşında?, Zeynep Vaizoğlu Kimdir? Zeynep Vaizoğlu Nereli Zeynep Vaizoğlu Kaç Yaşında?, Dia Ciré Kimdir? Dia Ciré Nereli Dia Ciré Kaç Yaşında?, Marcelo Torcuato de Alvear Kimdir?, Stiven Plaza Kimdir?, Tayfun Cora Kimdir?, Solhan Nüfusu Kaçtır , Solhan Kaç Mahallesi Vardır? , Solhan Köyleri , Solhan Tarihi , Solhan Mahalleleri, Pelin Erdoğru Kimdir? Pelin Erdoğru Nereli Pelin Erdoğru Kaç Yaşında?, Zeynep Ünalan Kimdir? Zeynep Ünalan Nereli Zeynep Ünalan Kaç Yaşında?, Armand Deumi Kimdir? Armand Deumi Nereli Armand Deumi Kaç Yaşında?, Manuel Quintana Kimdir?, Stipe Perica Kimdir?, İsmail Taviş Kimdir?, Pelin Demirhan Kimdir? Pelin Demirhan Nereli Pelin Demirhan Kaç Yaşında?, Zeynep Ünal Kimdir? Zeynep Ünal Nereli Zeynep Ünal Kaç Yaşında?,